کتاب خرسی به نام پدینگتن

اثر مایکل باند از انتشارات ماهی - مترجم: بهمن دارالشفایی-دهه 1950 میلادی

خرسی به نام پدینگتون اولین کتاب از مجموعه داستان‌های «پدینگتون» است. شخصیت پدینگتون را مایکل باند، نویسنده‌ی انگلیسی، حدود ۶۰ سال پیش خلق کرد. پدینگتون خرسی است که از قلب پرو آمده و در ایستگاه قطار با خانواده‌ای انگلیسی آشنا شده و با آن‌ها زندگی می‌کند. باند در طول سال‌ها داستان‌های زیادی بر اساس این شخصیت‌ها نوشت. این داستان‌ها تا به حال در قالب ۱۳ کتاب منتشر شده‌اند. هر کدام از کتاب‌ها شامل هفت یا هشت داستان کوتاه است که در هر داستان ماجرایی برای پدینگتون پیش می‌آید؛ یک‌بار سوار مترو می‌شود، یک‌بار به خرید می‌رود، یک‌بار برایش جشن تولد می‌گیرند و... این مجموعه تاکنون به ۳۰ زبان ترجمه شده و بر اساس آن فیلم سینمایی و مجموعه تلویزیونی هم ساخته شده است.


خرید کتاب خرسی به نام پدینگتن
جستجوی کتاب خرسی به نام پدینگتن در گودریدز

معرفی کتاب خرسی به نام پدینگتن از نگاه کاربران
خیلی ناز!

مشاهده لینک اصلی
Ì ¢ Ã،  € 4 saoBan MII تو چا ¢ € ‰ NH Chii cuA'I من متر Y N نائینی € 3.5 ستاره thA'i nhAe ° نانوگرم پس A'oI تماس £ Ì ¢ Y بیارید nhAe درجه و ¢ Ì £ ج Y اسلات thiI € khAƒI nAªn برای تسمه های داخلی 4 ستاره luA'n.A وابستگی à ¢ € Ã،  ¢ CH اشتباه cuA'I n من € تو tiAªn vAªI € ¢ مرغ من تو پدینگتون لغزش، gA'I € متر CA در نظر گرفته Û ¢ chuyAªI £ 8 پر ‰ N. کارشناسی ارشد ¢ Ì ¢ Ã،  £ N Y truyAªI Ì € تو می گویند من باشگاه £ من تی ¢ € تماس MII را € NH khÃ'ng چویی thiI فکر lAƒI VII متر CH ¢ Ã،  € A'i A'AªI N تو پدینگتون cuIƒng مرغ mA'I ¢ تی Y £ £ N Ae¡I mAe¡I hA'Iƒn گونه nAe¡i A'oI ‰. DUI گوزن € € لیو ج تی ای kAªI thui C خورشید باید £ من کوی € ‰ یک CA ¢ £ TII من تو cuIƒng VA '€ NH را kAªI A'AªI N تی تی Ì ¢ BA ‰ تسمه ngAe¡I €، nhAe عبور درجه نانوگرم kiAªI ‰ N تو truyAªI £ £ Ì nhAe درجه و y Chii ¢ CH ‰ thiI hAe¡I vAe¡I £ P من من A'A'I نانوگرم تائه درجه سانتی Ae¡I Trei ‰ £ ‰ پر شده، vA'I N ch ch به thiI از Phai چند من ¢ € cuIƒng THA € N £ تائه نانوگرم در درجه Ae¡I Iƒng nhAe ° N و ¢ Ì ¢ £ NHA hA'I € از Phai باشگاه تی CH nhAe درجه سانتی thAªI مای € khÃ'ng BII £ لا mAƒI نانوگرم GII €. در نظر گرفته € N A'Ae درجه سانتی Ì ‰ VII نانوگرم Ae¡I mA'I £ £ نامحدود تی € من A'oI Ae¡I ngÆ ° C £ ° Ae¡I trÆ تایلندی € ‰ نانوگرم NH NH تماس thiI € € £ MII را HII من من Y THA € ¢ NH نانوگرم تائه درجه سانتی Ae¡I £ Ì ¢ تو پدینگتون لغزش مرغ nhAe Ì ¢ ° thAªI در نظر گرفته کشتی phiAªI € N € N nhiAªIƒu، khÃ'ng dAªIƒ mAªI لغزش N تی ای نائینی €، پارچه € جنجال جایزه CH ‰ quyAªI من تی n من ¢ و چوب A'AªI € ‰ جایزه ‰ CAE در C ° کنم من ¢ £ nhAe درجه و y cuIƒng khÃ'ng A'I ‰ N ° نانوگرم تائه lAƒI m.NhAe درجه سانتی Ì € CA Û ¢ chuyAªI Thae N ° Ì £ 4 NH trAe¡I MII را € ‰ A'i thiI € ¢ £ Ì mAe¡I ایگناتیوس یی نفر A'A'I € در ج لیگ در £ ‰ ای که HII € NH نانوگرم تائه درجه سانتی Ae¡I £ Ì NHA ¢ N ¢ £ t و پدینگتون، hiAªI rAƒI € ‰ تو نانوگرم nguA'I € N ° Iƒng gA'I nhAe rAƒI C C من CA ¢ £ Ì ناشناخته مرغ ¢ U Y خارج A'AªI € کمپوست € N € N قدیمی فلج Ì ¢ تی تی تائه درجه سانتی کنم من £ € SAE hA'I € N ° nhiAªn، VA 'تائه ° ° trÆ xaIƒ hA'I Ae¡I £ ج من من ngÆ ° Ae¡I € mAe¡I من ñ من در نظر گرفته مه € ‰ VAE ¡من من ¢ £ تو من-REC. ‰ thAªI در نظر گرفته مشاهده mA'I پدینگتون nhAe ° £ ° A'Ae تی من یک من چا ¢ mAe¡I بی £ i P باشد چای پرش ° ° Iƒng چند € ای A'Ae¡I Ae¡I ج € I، A، CH آنگ کای trÆ درجه سانتی خواسته ج £ Ae¡I تایلندی € ‰ NH نانوگرم تائه hAe¡n درجه سانتی Ì € نگ € Y درجه سانتی من پست £ طریق SAE خزیدن ‰ £ درجه ج £ Y نوار پارچه dA'Iƒ € ‰ هیزم خانگی A'iI € NH براون. پدینگتون thAªI در نظر گرفته تماس € ‰ تی A'Ae درجه سانتی mA'I £ ‰ Ì Trei hiAªI £ A'A'I نانوگرم U، Y NGA 'روسیه nhAe ¢ ° من نانوگرم khÃ'ng حق بازگشت € ‰ تی £ mA'I ‰ من Trei A'Ae هه ° ° ° Ae¡I ngÆ دوباره ج £ £ £ من CA ¢ Ì € تو در نظر گرفته £ N تی چویی لای € ¢ mA'I Ì تو مرغ خوب، RA ¢ کنم من ¢ تی REC € N A'Ae ° C Ae¡I £ ¢ تی تحمل Iƒn dAƒI دائه سای درجه سانتی من ° Ì £ Ae¡I چند kiAªn NHA € ¢ Iƒn nhAe درجه سانتی کوی ‰ جویدن € براون. â € A'iAªI € از Oi لای cuIƒng MII را € NH تو A'Ae بپرسید ° £ £ ج ج Ae¡I طریق cuA'I N CH سای نائینی € Y، من شانه ¢ € NHA خارج rAƒI € £ N نانوگرم sAe¡I متر یا n MII £ muA'I € ‰ NH cuIƒng باید seIƒ A'A'I من تی من mAƒI £ vAe¡I من nhAe N ° Iƒng @ NHA ¢ Ì ¢ و £ T @ phiAªI € N ° و ¢ Ì nhiAªIƒu nhAe Y £ ‰ شانه راست € من ‰ n من ¢ شامل BII £ Ì ¢ € N قطره میوه حاوی nhiAªI £ £ متر کاهش جویدن khÃ'ng hAªI € € € نانوگرم نائینی Y thA'i: ((VAªI € £ mAƒI مطالب تی £ nA'I thiI € CA Û ¢ nhAe درجه سانتی Iƒng chuyAªI Y ¢ Ã،  £ N نانوگرم A'AªI DUI € ‰ من ‰ جایزه نامحدود Ì ¢ ره تی خوب، £ N mA'Iƒi chuyAªI A'AªI € تو اطراف nhAe درجه سانتی Iƒng TII € NH نانوگرم huA'I Thae درجه سانتی Ae¡I € نگ € Y، nhAe درجه سانتی NG شاخص سطح برگ € £ £ mA'I من £ ج تی cuA'I phiAªu Lae در ° تو mAe¡I من مه € ‰ چند مشت VII vAe¡I £ A'A'I من من من پدینگتون cuIƒng nhAe ngÆ ° ° vAe¡I A'oI Ae¡I € £ من C، U ¢ ¢ ¢ تو در نظر گرفته thAªI ‰ NHA Ì ص پارچه متر جویدن € من truyAª Ì £ N N آلو € khÃ'ng بطری. BAe¡I ‰ Ì ¢ £ Y I و Block A'AªI khÃ'ng VII € ‰ تو ‰ hiAªI ستاره سری آ vAªI € ¢ £ GA من تو من پدینگتون در کی بزرگ € من شانه € A'Ae درجه سانتی Ae¡I nhiAªI ج £ £ € تو thAªI hAªI Ae¡I ngÆ ° C € من A'oI yAªu thiI £ £ Ì CH ¢ A'AªI n و YP / S: A'oI £ ج انجام می شود اشتباه MII را € NH CH A'aIƒ فورا فیلم ‰ TA هیئت مدیره من ¢ N £ 3 این nAƒm ناشناخته € من مای €، درست ‰ شانه € من Thae درجه سانتی کنم من ¢ € این NHA € این نانوگرم £ N rAƒI ، ایتالیایی € ¢ à £ mA'I nhAe ° تی در تومورهای کودکان Iƒng thiAªI فیلم یا NHA، من T MII درجه سانتی Ì € € NH نانوگرم تائه را ببینید. AƒI £ £ Ä تی trÆ ° C biAªI giAe¡I € nAªI Ae¡I ج تو تماشای فیلم مدت کوتاهی پس از A'oI £ CH ج سای نائینی € thiI € لیو ج ای تو GII cuIƒng در نظر گرفته A'iAªI € € A'oI N MII € NH khÃ'ng khiAªI دو اشتباه € € من نانوگرم. € N vAe¡I در نظر گرفته NAI فیلم من Y MII € € NH nghiIƒ nhAe درجه سانتی Iƒng که A'aIƒ A'oI truyAªI £ £ ج N من seIƒ در نظر گرفته ناشناخته € ¢ Ì € باشگاه N گفت یا hAe¡n NAE درجه Iƒa. ° ° Iƒng ngÆ NhAe Ae¡I من تماس € متر € ¢ £ من فیلم تی THA SAE درجه سانتی کنم من ¢ تی £ £ ره نانوگرم اصلی آسمان tA'n در ج € cuIƒng VA 'چند نانوگرم چوب € Tha'ng از وضعیت خود، Y درجه سانتی Ì ¢ دائه KII £ £ نانوگرم N پست CH ‰، در نظر گرفته thiI € € N diAªIƒn viên که cuIƒng dAªIƒ mAªI N. Ä ° چگونه SAE € à ¢ £ Ì سه N ° Iƒng تائه مای € nhAe Ae¡I £ ° من نانوگرم A'aI € ¢ N thuA'I £ THA vAe¡I من ج تو اطفال nhAe thiAªI Ì ¢ ° GA تو پدینگتون xAE درجه سانتی Ì نانوگرم نانوگرم A'aI A'Ae Ae¡I £ ° C در نظر گرفته. باشگاه ¢ £ تی من من ° هائه دو O N ج A'oI chAe¡I € ¢ Ì € N تماشای فیلم کشتی tiAªI چند € O P با توجه nAƒm بعد، AI € cuIƒng khÃ'ng quAªn TII € متر A'oI £ ج quyAªI tiAªI ‰ N ص N £ truyAªI توجه NAE Ì ° ° Iƒa چای :).

مشاهده لینک اصلی
هرگز BYA، فن AM ... وینی پیف، و به لطف ™ دست به کودکان dowiedziaÅ، من ™، że MIA\u003e پدینگتون także او در بر داشت وجود دارد، در قلب من است. من فکر می کنم من به طور کلی یک مشکل را با خرس های عروسکی، و شاید تنها با خرس عروسکی بریتانیا؟ من نمی دانم با این حال، مهمترین چیز این است که پسر من این کتاب را دوست داشت و من را به طور مداوم برای ادامه خواندن متقاعد کرد. جالب اینجاست که دختران Paddington نیز آن را دوست ندارند. PatrickDaddington کمی عجیب و غریب است. او به تنهایی از مناطق تاریک پرو به بریتانیا می آید. خوشبختانه ™ Å\u003e خرس عروسکی در آغوش یک خانواده Brownów، która او رفتار مانند نخود، noprawnego CZA، خانواده onka، بخش ™ Å\u003e شما به عنوان یک کودک، و بخشی ™ Å\u003e چه کسی شما را دوست\u003e یک نوع از دور، پسر عموی تا حدودی عجیب و غریب. به هر حال، به عنوان Paddington واکنش نشان می دهد به دیگران، آن نیز جالب است - مردی که می گوید و از دست رفته یک قایق کسی را تعجب نیست. دیگران را به خاطر سوء استفاده های خود از بین می برد. او این حادثه فوق العاده ای را در بدترین مشکل قرار داده است. همه این اتفاقات بطور تصادفی و ناخواسته اتفاق می افتد و اثر همیشه پدیده ای است. پدینگتون خود نمی داند که چگونه او آن را مدیریت با ™ tarapatów فریاد زدن\u003e A ‡ ™ دست ... یک زاویه دفاعی .CiÄ ... ادامه ... HTTPS: //przeczytalamksiazke.blogspot ....

مشاهده لینک اصلی
کتاب بلافاصله سفارش سال اول دلا € ™، در شرایط فوق العاده (خواندن به عنوان یک تلاش برای رفتن فیلم در سینما را ببینید تنها برای پایان دادن در یک وضعیت سورئال با استفاده از فیلم بد، تصاویر بلوک و تجهیزات معیوب که بعد از بیست دقیقه منجر به بازپرداخت بلیط و آلا مهاجرت € ™ از سینما) برای تسکین غم و اندوه از کودک، و خواندن بعد از ظهر stesso.Non دانستم که هیچ چیز پدینگتون، من از تریلر برای فیلم است که آن چیزی کمیک برای کودکان بود حدس زده، tendenzialmente.Ho کشف چیزی سرگرم کننده و آسان برای کودکان بلکه برای بزرگسالان، فرض بر این است که خواننده است که به حالت تعلیق € ™ ثانیه کفر و بپذیرد که در € UNA تنظیم ™ realisticissima مانند لندن در سال â € ™ 50 به نظر می رسد در یک ایستگاه، خرس پروانه با چمدان و کلاه، به خوبی تحصیل کرده و صحبت می کند. پس از آنکه عمه ای که او را به دنیا آورد، در یک خانه سالمندان برای خرس ها به سر می برد، او به دنبال او رفت مشاوره و مهاجرت است (نامنظم) در Inghilterra.Qui خواهد شد به خانه توسط خانواده براون گرفته شده است، یک خانواده خوش قلب و بزرگ pazienza.Lâ € ™ پدینگتون بی گناهی، ابتکار و خلاقیت خود، بسیار متفاوت، خوبی او خود و عشق خود را از عدالت ماجراهای مختلف تحریک و تشجیع در حالی که € ™ ثانیه خرس عروسکی یاد می گیرد که در metropoli.Divertente بزرگ زندگی می کنند، و به راحتی، به یک حواس پرتی کوتاه فراهم می کند و برخی از خنده خود به خود صمیمانه.

مشاهده لینک اصلی
Spamming از بررسی نهایی است که در وبلاگ من است ... این یک تاریخ بود یک خرس از غم انگیز پرو که از مارمالاد پرتقال در ایستگاه Paddington گرفته شده بود. یک نجیب زاده، براون و یک خانم، همه براون، او را همانطور که او را دیده اند، تبدیل کرده است. آنها او را به سختی تبدیل کردند که او را به خانه بردند و نام پدینگتون را با نام صحنه دیدار کردند. و Paddington آنها را برای لحظه ای دوست داشت چون او یک خرس بسیار متمدن است، اما او همیشه مست می شود. اغلب بدون اراده او. شما نمیتوانید پدینگتون را ناراحت کنید، حتی اگر سیل خانه خود را داشته باشد یا یک ترفند جادویی دریافت نکند و ساعت را از دست می دهد که در سرش است. Paddington تنها راهی است که شما انجام نمی دهید، تنها تفاوت این است که توربولن کوچک با خز پوشانده شده است. این یک لحظه نیست، پر از نیت های خوب است، اما همه چیز هرگز به اشتباه جایی که به آن آسیب می رساند. خوشبختانه، Paddington همیشه موفق به خلاص شدن از اشتباهات خود شده است، زیرا او بسیار دلسوز، خنده دار و بی گناه به او ناراحت است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خرسی به نام پدینگتن


 کتاب کین
 کتاب خیابان میگل
 کتاب پیانوی خودنواز
 کتاب چه باشد آن چه خوانندش تفکر
 کتاب اتاق و بالابر غذا
 کتاب جنگاوران اخترناو