کتاب اولین برف

اثر گی دو موپاسان از انتشارات مرکز - مترجم: مهدی سحابی-دهه 1950 میلادی